Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ART Form spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hermanowej nr 96, 36-020 Tyczyn, NIP 8133699842, REGON 360369835, KRS 0000536419 (dalej jako Administrator), z którymi możesz się skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ART Form sp. z o.o., Hermanowa 96, 36-020 Tyczyn
  • przez e-mail: sekretariat@art-form.net.pl
  • telefonicznie: 0048 17 22 91 963

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a więc dlatego, że były one niezbędne do świadczenia usług przez Administratora,, przedstawiania ofert, realizowania praw i obowiązków umownych, a także w celu komunikowania się w trakcie świadczenia usług, w tym wystawiania faktur VAT.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizowania świadczonych usług przez Administratora.

4. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6. Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora usługi z zakresu rachunkowości i kadr. Podmioty te będą przetwarzały Państwa dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy zawartej z Administratorem, w oparciu o przepisy prawa i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z zawartej umowy.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe w punkcie 1).

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z poważaniem
Zarząd Spółki
ART Form sp. z o.o.